Regulamin Obozu Studenckiego „Camp Winter”

§1
Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa prawa i obowiązki Uczestników wyjazdu odbywającego się od 11 lutego 2019 r. do 16 lutego 2019 r. w Domu Wczasowym GLOBUS ul. Turystyczna 6, 43 - 453 Ustroń Jaszowiec w Ustroniu.

§2
1. Organizatorami obozu studenckiego Camp Winter są:
1) Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zwany dalej „UKSW”;
2) Zarząd Samorządu Studentów UKSW, zwany dalej „Zarządem”;
3) Fundacja Niezależnych Inicjatyw Studenckich im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, zwana dalej „Fundacją”.
2. Uczestnikiem obozu studenckiego Camp Winter, zwanego dalej „Obozem”, jest osoba, która:
1) zarejestrowała się w sposób ustalony i podany przez Organizatorów;
2) zaakceptowała warunki określone przez Organizatorów i zobowiązała się do przestrzegania niniejszego Regulaminu poprzez złożenie podpisu w wyznaczonym miejscu;
3) dokonała wymaganej wpłaty w terminie określonym przez Organizatorów na wskazany numer rachunku bankowego:
Bank ING 54 1050 1012 1000 0090 8019 3106
Fundacja Niezależnych Inicjatyw Studenckich
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3 bud. 23 pok. 018, 01-938 Warszawa;
4) ukończyła osiemnasty rok życia lub posiada zgodę opiekuna prawnego i status studenta;
5) wyraziła zgodę na:
a) przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów realizacji Camp Winter przez Fundację Niezależnych Inicjatyw Studenckich im Stefana Kardynała Wyszyńskiego na podstawie prawnej wynikającej rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.( Dz.U. 2018 r. poz. 1000);
b) otrzymywanie od Organizatorów, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz 1204 z póź zm.);
c) bezpłatne wykorzystanie wizerunku zgodnie z przygotowanym przez Organizatorów oświadczeniem.
6) W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.
a) Administratorem danych osobowych przetwarzanych Camp Winter, zwanych dalej jako "Dane Osobowe", jest Fundacja Niezależnych Inicjatyw Studenckich im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz Zarząd Samorządu Studentów UKSW (zwanego dalej jako "Administrator"). Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, regulaminu oraz na podstawie udzielonej zgody.
b) Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Danych Osobowych w zakresie realizacji Camp Winter, a także przysługujących uprawnień każdej osobie której dane są przetwarzane uprawnień, można uzyskać u Administratora za pomocą adresu elektronicznego hello@wyszynskiego.pl
c) Dane osobowe przetwarzane są w celach: realizacji obozu studenckiego Camp Winter,
d) W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 6 lit a odbiorcami danych osobowych mogą być: upoważnieni pracownicy i członkowie Zarządu Administratora;
e). Dane Osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 6 lit a, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego
f) W związku z przetwarzaniem Danych Osobowych przysługują następujące uprawnienia:
i) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania;
ii) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO ("prawo do bycia zapomnianym");
iii) prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO;
iiii) prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody;
iiiii) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO;
iiiiii) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec jej profilowania w celach marketingowych, w zakresie, w jakim przetwarzanie danych tej osoby jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
g). W przypadku, gdy przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie zgody (art.6 ust.1 lit. a RODO) przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. W sytuacji gdy przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie zgody – podanie Administratorowi Danych Osobowych ma charakter dobrowolny.
3. Obóz rozpoczyna się 11.02.2019 r. i kończy się 16.02.2019 r.
4. Cena Obozu dla studentów UKSW wynosi 499 zł. Dla studentów spoza UKSW: 599 zł, zaś dla osób niebędących studentami lub studentów nieposiadającej ważnej legitymacji studenckiej: 699 zł.


Prawa i obowiązki Uczestnika

§3
1. Uczestnik zobowiązany jest do:
1) stosowania się do poleceń Organizatorów, a także osób przez nich wskazanych;
2) przestrzegania zasad korzystania z obiektów udostępnionych w Domu Czasowym Globus, zwanym dalej „Ośrodkiem”, i przestrzegania ich treści;
3) dbania o wyposażenie Ośrodka oraz do utrzymywania porządku w pokojach i innych pomieszczeniach, w których przebywa;
4) zapoznania się z programem Obozu;
5) poinformowania Organizatorów o chęci wcześniejszego opuszczenia Obozu, a także o każdym dłuższym oddaleniu się od Ośrodka;
6) wcześniejszego poinformowania Organizatorów o chorobach i uczuleniach oraz zażywanych w związku z tym lekach.
2. W przypadku uznania, że istnieje poważne niebezpieczeństwo w związku z okolicznościami zachodzącymi w ust. 1 pkt 6, Organizatorzy mogą nie wyrazić zgody na uczestnictwo osoby w Obozie lub zobowiązać ją do wcześniejszego opuszczenia Obozu.
3. Niedozwolone jest palenie wyrobów tytoniowych w pokojach i na terenie budynków Ośrodka, poza miejscami do tego wyznaczonymi.
4. Za wszelkie szkody powstałe na terenie Ośrodka odpowiada finansowo i prawnie Uczestnik, który je wyrządził. Za wszelkie szkody wyrządzone w pokojach oraz korytarzach, które prowadzą do pokoi, odpowiadają finansowo i prawnie Uczestnicy, którzy je zamieszkiwali. Szkody muszą zostać naprawione do czasu zakończenia Obozu wg wskazań kierownika Ośrodka.
5. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt i nocowanie osób spoza Obozu w pokojach Uczestników, pod sankcją opłacenia ich pobytu w wysokości 150 zł za każdą dobę, liczoną od rozpoczęcia obozu.
6. Uczestnik nie może przekazywać pokoju innym osobom.
7. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach: grzałek, żelazek, innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia pokoi.
8. Zabronione jest korzystanie ze świeczek i sziszy (fajki wodnej).
9. Za nieuzasadnione użycie gaśnicy odpowiada finansowo i prawnie Uczestnik, który jej użył.

Konsekwencje niezastosowania się do niniejszego Regulaminu
§4
Nieodpowiednie zachowanie Uczestnika w trakcie Obozu, w szczególności:
1) uporczywe naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu;
2) niestosowanie się do poleceń Organizatorów, osób wskazanych przez Organizatora (kadra), pracowników Ośrodka lub ochrony;
4. nadużywanie alkoholu; posiadanie lub używanie środków odurzających;
3) nagminne przeszkadzanie Organizatorom, osób wskazanych przez Organizatora (kadra), innym uczestnikom w zaplanowanych zajęciach;
4) uporczywe nękanie;
5) zachowania nieobyczajne, stwarzające zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa własnego bądź innych Uczestników stanowią podstawę do zastosowania środków dyscyplinujących.

§5
1. Środkami dyscyplinującymi, o których mowa w §4, są:
1) powiadomienie opiekunów prawnych Uczestnika o jego zachowaniu;
2) powiadomienie Władz uczelni, na której studiuje lub studiować będzie Uczestnik, o jego zachowaniu;
3) powiadomienie właściwych organów ścigania;
4) obarczenie kosztami za wyrządzone szkody i ich naprawę;
5) niezwłoczne wydalenie z Obozu, bez zwrotu kosztów za niewykorzystane dni.
2. Ostateczną decyzję o zastosowaniu środków podejmują Organizatorzy, z zastrzeżeniem, iż zachowania, o którym mowa w §4 pkt 4 i 7, powoduje bezwzględne zastosowanie wszystkich środków, o których mowa w ust. 1.
Opłaty
§6
1. Uczestnik zobowiązany jest dokonać opłaty za Obóz w pełnej kwocie i terminie wskazanym przez Organizatora;
2. W cenie obozu Uczestnik ma zapewnione m.in.:
1) noclegi (pokoje: 3-, 4-, 5-osobowe z łazienkami);
2) wyżywienie: śniadania i obiadokolacje;
3) atrakcje zapewnione przez organizatorów, karaoke, gry planszowe, imprezy integracyjne;
4) program kulturalny;
5) dojazd;
6) ubezpieczenie NNW.
3. Organizator pobiera kaucję od każdego Uczestnika w wysokości 30 zł przy zakwaterowaniu.
4. Kaucja jest zwracana w dniu zakończenia Obozu w całości w przypadku bezszkodowego zwrotu pokoju.
5. Zwrot kaucji może być pomniejszony o różnicę, jaka wynikła z powstałych uszkodzeń w pokoju lub korytarzach, które prowadzą do pokoi.
6. Opłata za zniszczenie lub zgubienie klucza wydanego w dniu przyjazdu wynosi 50 zł.
7. W przypadku, gdy Uczestnik zrezygnuje z Obozu do 31 stycznia 2019 r., przysługuje mu zwrot w wysokości całej wpłaconej kwoty zł.
8. W przypadku, gdy Uczestnik zrezygnuje z Obozu między 1 lutym 2019 r. a 10 lutym 2019 r., przysługuje mu zwrot w wysokości wpłaconej kwoty pomniejszonej o 200 zł.
9. W przypadku gdy Uczestnik zrezygnuje z Obozu w dniu 11 lutego 2019 r., zwrot wpłaconej kwoty mu nie przysługuje.
10. W przypadku, gdy Uczestnik Obozu, zdecyduje się na wcześniejsze opuszczenie Obozu, zwrot pieniędzy nie przysługuje.

Pozostałe warunki
§7
1. Organizatorzy nie sprawują pieczy nad mieniem Uczestnika w trakcie Obozu i nie ponoszą odpowiedzialności za mienie pozostawione w obiekcie, w którym organizowany jest Obóz oraz w czasie transportu.
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności, w przypadku gdy Uczestnik spowodował szkodę lub przyczynił się do niej, będąc pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego.
3. Prowadzący może odmówić przeprowadzenia zajęć z osobą, co do której ma uzasadnione podejrzenie, że znajduje się ona pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
4. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot pieniędzy w przypadku niepełnego udziału w Obozie z przyczyn, za które Organizatorzy nie odpowiadają.
5. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Obozie, składając Organizatorom pisemne oświadczenie przesłane listem poleconym pod adres: stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu

Samorząd Studentów UKSW
ul. Dewajtis 5, pok. 018
01 815 Warszawa
lub złożone bezpośrednio w siedzibie Samorządu Studentów. Za dzień złożenia oświadczenia uważa się dzień nadania przesyłki poleconej lub dzień przyjęcia pisma w siedzibie Samorządu Studentów.
6. W przypadku dojazdu przez Uczestnika własnym samochodem ani Organizatorzy, ani Ośrodek nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub kradzież samochodu pozostawionego na parkingu.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:
1) zmiany lub przeniesienia Uczestnika do innego Ośrodka o takim samym lub zbliżonym standardzie, kiedy zajdą ku temu uzasadnione przesłanki;
2) zmiany Regulaminu, o której poinformują Uczestnika poprzez przesłanie zmienionego tekstu pod adres poczty elektronicznej.
8. Każdy z Uczestników zobowiązany jest do posiadania dokumentu tożsamości oraz ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej, chyba że powiadomił Organizatorów o nieposiadaniu lub zagubieniu takiego dokumentu. W przypadku deklaracji o posiadaniu legitymacji i związanej z nią ulgi na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego, nie zgodnej ze stanem faktycznym lub niepotwierdzenia poprzez okazanie legitymacji w czasie trwania Obozu, uczestnik zobowiązany będzie do ponoszenia wszelkich kosztów wynikłych z błędnego poinformowania Organizatorów.

Warszawa, dnia 13 stycznia 2019 roku